Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Höstterminen 2010 lanserade Avdelningen för Juridik vid Karlstads universitet ett Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik och offentlig rätt. Programmet består av en treårig kandidatdel (180 hp), som kan kompletteras med en ettårig magisterpåbyggnad (240 hp). Hösten 2017 startar en fullständig jurist-utbildning (270 hp). Programmet kommer att erbjuda grundläggande juridisk utbildning med fördjupad ämnesprofilering inom finans-/marknadsrätt, straff-/processrätt samt humanjuridik och ge allmän behörighet för tingstjänstgöring.

I övrigt erbjuder Avdelningen för Juridik ett omfattande kursutbud som i dagsläget främst riktar sig till studenter inom Ekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Politices kandidatprogrammet.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet satsar samtidigt med programutvecklingen på en utveckling av den juridiska forskningen och inrättade i december 2014 en forskarutbildning i juridik med åtta olika inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Under 2016 disputerade en av avdelningens doktorander och erhöll juris doktorsexamen och vid avdelningen finns ytterligare fyra aktiva doktorander. Avdelningen för Juridik siktar på rekryteringar inom flera centrala rättsområden och deldiscipliner, varvid nu således ytterligare  doktorandtjänst ska tillsättas, i straffrätt.

Beskrivning
Avdelningen för Juridik utlyser en doktorandtjänst i straffrätt. Ämnesområdet straffrätt innefattar som utgångspunkt de regler och principer som enligt svensk rätt gäller för kriminalisering, gränsdragning för straffrättsligt ansvar och påföljdsbestämning. Den centrala delen av ansvarsdelen knyter an till brottsbegreppets tre huvudsakliga nivåer, dvs. reglerna för otillåten gärning, rättsstridighet och skuld, liksom reglerna som gäller försök, medverkan, preskription, konkurrens och den svenska straffrättens tillämplighet i tid och rum. Också den europeiska straffrättens påverkan på svensk straffrätt omfattas. Påföljdsdelen omfattar huvudsakligen de principer som gäller bedömningen av gärningars straffvärde och adekvat påföljd efter att straffbarhet har kunnat konstateras. Vid sidan av straffrättens allmänna läror innefattas även straffrättens speciella del, dvs. brottsbalkens och speciallagstiftningens centrala kriminaliseringars struktur och uppbyggnad och deras relation till de allmänna lärorna. Som ytterligare ett element av ämnesområdet straffrätt kan också ses de regler och principer som hör till verkställighet av straff.

Ansökan avseende doktorandtjänsten i straffrätt bör rymmas inom ämnesbeskrivningen, men får gärna vara tvär- eller mångvetenskapligt inriktad och ge utrymme för gränsöverskridande forskning i kombination med andra juridiska ämnesdiscipliner såsom processrätt, förvaltningsrätt, folkrätt, genusrätt och så vidare. Det är önskvärt att den tänkta forskningen har ett syfte att teoretiskt fördjupa och problematisera centrala frågeställningar i ett av den sökande närmare definierat rättsområde. Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och syftar till att avslutas med disputation för doktorsexamen (juris doktor i straffrätt).

I arbetsuppgifterna ingår, förutom forskning i ämnet och författandet av en akademisk avhandling, också undervisning i ämnet straffrätt och relaterade ämnen samt andra ämnesområden på grundnivå som faller inom ramen för den forskarstuderandes kompetens. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning men i tjänsten ingår institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid.

Antagen doktorand i straffrätt kommer att tilldelas huvudhandledare vid Avdelningen för Juridik. Det ska också utses en biträdande handledare och denne kan vara stationerad på annat lärosäte, beroende på behovet av särskild ämneskompetens och liknande.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har antingen juristexamen, juris kandidatexamen eller magisterexamen inklusive självständigt arbete på avancerad nivå i rättsvetenskap. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid bedömning av ansökningen kommer projektskissen, projektets genomförbarhet, examensarbetet samt övriga självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse. Fördjupningskurser och examensarbete i straffrätt är meriterande. Vikt kommer också att fästas vid förmågan att medverka i juristprogrammets utbildning i straffrätt och fördjupningskurser i praktisk process samt möjlighet och avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön vid Avdelningen för Juridik. Förmåga att undervisa på svenska krävs.

Tillträde under hösten 2017 efter överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Villkor Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan sker elektroniskt och ska bestå av:

- Skriftlig projektskiss på maximalt åtta sidor exkl. referenser. I projektskissen skall beaktas om sökanden visar förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är förankrade i aktuell forskning, om beskrivna metoder är adekvata samt om projektet bedöms realistiskt med avseende på genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå (fyra år heltidsstudier). Projektskissen skall ange vilka frågeställningar, teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Följande rubriker skall finnas med:

 •  Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
 •  Forskningsproblem/forskningsfrågor
 •  Metod
 •  Genomförande 
 •  Förväntade resultat 
 •  Projektets innovation och vikt
 • Referenslista

- Examensarbeten eller motsvarande D- och E-uppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- MeritförteckningAnställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/222
Kontakt
 • Anders Hultqvist, professor, 054 700 1854
 • Nick Dimitrievski, studierektor, 054 700 1479
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2017-08-10
Sista ansökningsdag 2017-10-31

Return to job vacancies