Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

 Beskrivning

Forskarutbildning vid Handelshögskolan på Karlstads universitet bedrivs i fyra ämnen - företagsekonomi är ett av dem.
Ett stort antal företagsekonomiska forskare och doktorander är knutna till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. Forskningen är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteorganisationers utmaningar.

Det föreslagna dokotorandprojektet med avslutning licenciatexamen, berör områdena tjänstefiering, tjänsteinnovation och hållbart värdeskapande. Ökad konkurrens, allt tydligare miljökrav och teknisk utveckling är utmaningar som driver företag att utveckla innovativa affärsmodeller och förmågan att skapa värde för befintliga och nya kunder. En vanlig strategi är att bli mer kostnadseffektiv och resurssnål, men det räcker inte längre idag. Många organisationer väljer därför istället att tjänstefiera, att knyta olika former av tjänsteerbjudanden till sina varor. Inte sällan sker tjänstefieringen i samverkan med andra företag, vilket skapar nya organisatoriska och interorganisatoriska möjligheter.

Föreliggande doktorandprojekt fokuserar på ovanstående processer gällande tjänstefiering. Tentativa forskningsfrågor är:  att studera hur perspektiven utifrån-och-in (dvs kunders, marknaders, nätverks och/eller värdekedjors behov) och inifrån-och-ut (dvs vad producenter idag har för resurser, åtaganden, och förmågor) för att kartlägga och beskriva mekanismer bakom de barriärer och möjligheter som finns till tjänstefiering och hållbara tjänsteinnovationer. Även andra forskningsfrågor, som relaterar till tjänstefiering, hållbarhet och tjänsteinnovation, välkomnas.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse.

Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är mycket meriterande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling bl a kommer ske i form av intervjuer och genomföras på svenska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Anställningen omfattar maximalt två år, men förlängning med upp till ett halvår kan ske om arbetsuppgifterna vid sidan om forskarutbildningen också omfattar annan forskning, utbildning eller administration. Dessa arbetsuppgifter får högst utgöra 20 procent av full arbetstid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Villkor

Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade C-, D- och E- uppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.

  Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/288
Kontakt
  • Per Kristensson, professor, 054-7002128
  • Mikael, Johnson, universitetslektor, 054-7001177
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-11-24
Sista ansökningsdag 2017-12-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin