Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet. Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, masterprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande nio doktorander.

Forskningen inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet har ett gemensamt tvärvetenskapligt tema om hållbarhet och hantering av risker i samhället. En stor del av forskningen är knuten till tre centrumbildningar: Centrum för Personsäkerhet (CPS), Centrum för klimat och säkerhet (CCS) och Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS). Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter.

Vi söker nu en postdoktor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, institutionen för miljö- och livsvetenskaper, knuten till forskning vid Centrum för klimat och säkerhet (CCS) (www.kau.se/ccs). Anställningen sker inom ramen för The Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) (www.cnds.se) och projektet Skyfallsmodellering - Planering, analys och sårbarhetshantering SPLASH, finansierat av KK-stiftelsen.

Anställningen syftar till att utveckla metodik för katastrofmodellering samt att implementera denna metodik i Sverige. Katastrofmodellering är en typ av riskanalys som kopplar ihop natur- och samhällsvetenskapliga aspekter för att bedöma risker och skador orsakade av naturolyckor och katastrofer.

Inom SPLASH-projektet skall universitetet samproducera forskning i nära samverkan med näringsliv och myndigheter. Genom samproduktionen får universitetets forskare kunskap om näringslivets behov och förutsättningar. Detta ger en grund för kunskapsutveckling som inte bara tillfredsställer inomvetenskapliga behov utan också beaktar den samhälleliga nyttan.

Postdoktorn kommer att arbeta i en grupp bestående av forskare och experter från Karlstads universitet, Jönköpings kommun, Brandskyddsföreningen, Länsförsäkringar och återförsäkringsmäklaren JLT Re.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av denna anställning kommer i huvudsak arbeta med att stärka CCS och CNDS forskning inom hantering av naturolyckor och katastrofer.

SPLASH-projektets mål är att få fram en katastrofmodell för skyfallsrisker i Jönköping. Modelleringen baseras på Oasis Loss Modelling Framework och innehåller komponenter som beskriver naturhändelser, exponering och sårbarheter liksom kostnader för dessa. Postdoktorns uppgift är att utveckla en hydro-meteorologisk komponent som beskriver översvämningar orsakade av intensiv nederbörd.

Anställningen kan även innefatta undervisning på grund- och avancerad nivå, liksom inom forskarutbildning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i hydrologi, meteorologi, naturgeografi eller motsvarande ämnen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid den sökandes vetenskapliga meritering.

Erfarenhet av forskning inom hydrologisk modellering, GIS, statistik och tvärvetenskaplig forskningssamverkan är särskilt meriterande. Dokumenterad förmåga att konkurrera om extern forskningsfinansiering samt god förmåga att publicera forskningsresultat i internationella tidskrifter (peer review) är meriterande.

Dokumenterad förmåga att aktivt agera inom nationella och internationella nätverk tillmäts betydelse. Förmåga att samverka och kommunicera med näringsliv, myndigheter och det omgivande samhället är också viktig och kunskaper i svenska är därför meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, samt förmåga att ta egna initiativ och att skapa goda relationer.

Villkor
Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år, med start hösten 2018.

Tillträde enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du lämnar två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit före sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsplaner för de kommande två åren i relation till inriktningen av anställningen (2­‒3 sidor).
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som du önskar åberopa.
  • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2018/147

Sista ansökningsdag 2018-09-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/147
Kontakt
  • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
  • Lars Nyberg, professor, 054- 700 2199
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-07-02
Sista ansökningsdag 2018-09-01

Wróć do ofert pracy