Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi (Pro2BE, https://www.kau.se/pro2be) är en forskargrupp vid Karlstads universitet som fokuserar på transformationen av det rådande ekonomiska/tekniska paradigmet baserat på förbrukning av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser. Skogsindustrin är en viktig aktör i en sådan omvandling och Pro2BE har en lång tradition av att genomföra forskningsprojekt i samverkan med skogsindustrin. Forskningsfokus för Pro2BE överensstämmer med de prioriteringar som Region Värmland gjord i den regionala agendan för smart specialisering. Skogsbaserad bioekonomi etableras där som en högt prioriterad specialisering och är därför ett av områdena i det pågående samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads universitet, Akademin för smart specialisering https://www.kau.se/samverkan/samverkan-pa-universitetet/goda-exempel/akademin-smart-specialisering. En regional styrka i relation till transformationen till en skogsbaserad bioekonomi är tillgången till regionala testbäddsmiljöer där skogsbaserade produkter, processer och tjänster kan demonstreras och optimeras. Genom att skapa starka kopplingar mellan forskningsgruppen Pro2BE vid Karlstads universitet och ett antal regionala testbäddsmiljöer hoppas vi stimulera innovationer, positionera Pro2BE i relation till pågående aktiviteter i regionen och därigenom bidra till att agendan för smart specialisering implementeras.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor placeras i gruppen ”Functional Surfaces and Sustainable Materials”, som är en av delgrupperna som bygger upp Pro2BE. Forskningsområdet kommer att vara förpackningar. Matsvinn i värdekedjan från producent till konsument är idag ett stort globalt problem. Väl fungerande förpackningslösningar behövs för en hållbar samhällsutveckling. Mera specifikt är tjänsten som postdoktor riktad mot barriärbestrykning av papper och kartong och då särskilt bestrykningssmeter innehållande dispersioner och polymerlösningar baserade på förnybara råmaterial. Genom avancerad barriärbestrykningsteknologi skapas effektiva och resurssnåla förpackningslösningar som bidrar till en hållbar utveckling. Du kommer att arbete nära tillsammans med andra forskare i en forskningsmiljö med lång erfarenhet av samarbete med ledande europeiska universitet inom forskningsområdet avancerad bestrykning av förpackningsmaterial. I arbetsuppgifterna ingår det att delta i internationella nätverk såväl som i regionala nätverk identifierade av Region Värmland och Karlstads universitet. Viktiga delar av det experimentella arbete kommer att genomföras i nära samarbete med bestrykningspilotanläggningen i Säffle som drivs av UMV Coating Systems AB. Det redan existerande nära samarbetet mellan denna testbäddsmiljö och Karlstads universitet har resulterat i nya koncept för att producera effektiva barriärer baserad på förnybar råvara vid produktionshastigheter som används industriellt. I tillägg till detta samarbete kan samarbete med andra testbäddsmiljöer i Värmland som bidrar till att utveckla en cirkulär bioekonomi komma att ingå i uppgifterna.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktorsexamen i kemiteknik, materialteknik, polymerteknik, pappersteknik, fysikalisk kemi eller annat område med relevans för projektet eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång, såvida inte särskilda skäl föreligger. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid de sökandes akademiska meritering och då särskilt vid publikationer i internationella granskade vetenskapliga tidskrifter inom Pro2BE:s forskningsfält. Utvärderingen kommer att baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att genomföra framgångsrik avancerad forskning inom området hållbar ytbehandling av papper baserad på förnybara material. En god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningsätt gentemot kollegor och studenter är av stor vikt. Utvärderingen kommer också att baseras på de sökandes förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk bestående av universitet, institut och företag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är på heltid och omfattar minst 80 % forskning och högst 20 % annan tjänstgöring vid universitetet till exempel undervisning. Tjänsten är tidsbegränsad till två år och tillträds efter ömsesidig överenskommelse i tidsperioden mellan 1 september 2017 och 1 januari 2018.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning / CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och utbildningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2017/175

Sista ansökningsdag: 2017-06-27

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse i tidsperioden 170901-180101.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/175
Kontakt
 • Lars Järnström, professor, 054 7001625
 • Helena Håkansson, prefekt, 054 7001655
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-27

Tillbaka till lediga jobb