Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Vid Institutionen för sociala och psykologiska studier erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom genusvetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Vid institutionen bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Vi söker en doktorand som har intresse av att utveckla forskning inom området klinisk psykologi. Fokus i doktorandtjänsten är på samsjuklighet mellan vanliga psykiska problem och de mekanismer som är kopplade till både utveckling av och behandling av samsjuklig problematik. I den kliniska verkligheten har en vårdsökande person sällan enbart ett problem utan samsjuklig problematik är snarare regel än undantag. Eftersom de evidensbaserade psykologiska behandlingar som används kliniskt oftast är utvecklade och utvärderade för ett problem i taget så behövs det forskning som fokuserar på att förbättra behandlingar utifrån just samsjukligheten så att sjukvården ges goda redskap för att möta och hjälpa de patienter som kommer på bästa sätt. Specifikt ligger fokus i denna doktorandtjänst på samsjuklighet mellan ångest- och sömnproblem.

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen samt skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt utifrån övriga meriter. Eftersom forskningen bland annat kommer att innebära att doktoranden ska bedriva psykologisk bedömning och  psykologisk behandling av forskningsdeltagare i sitt projekt är det ett krav att ha en examen från psykologprogrammet.

Utbildningen

Antagningen avser utbildningen på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid, och utbildningsstart är hösten 2017 alternativt tidig vår 2018.

Anställning

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. En anmälan om antagning till utbildningen gäller också som ansökan om doktorandanställning. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, forskning eller administration med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid.

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet:

-har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

- har examen från psykologprogrammet,

- eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bedömningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har gett in. Egna forskningserfarenheter inom klinisk psykologi är meriterande. Mer specifikt kommer forskarstudiernas projekt att utgå ifrån teorier och behandlingsmetoder som ryms inom det bredare paraplybegreppet kognitiv beteendeterapi där fokus kan ligga på olika komponenter såsom kognition, beteende eller acceptans. Därför är det meriterande om den sökande är bekant med kognitiv beteendeterapeutisk teori och behandling. Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i engelska vilket behövs för att klara forskarutbildningen. Slutligen är det ett krav att den sökande inkommer med en forskningsplan (max 5 sidor) över det tilltänkta forskningsområdet (teoretisk ram, syfte och frågeställningar samt metod). Det är även som nämnts ovan ett krav att ha en examen från psykologprogrammet.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsområdet

- En forskningsplan (max 5 sidor) över det tilltänkta forskningsområdet (teoretisk ram, syfte och frågeställningar samt metod)

- Åberopade C-, D- och masteruppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

Information på webben

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

 
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2017 alternativt tidig vår 2018
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/211
Kontakt
  • Maria Tillfors, professor, 054 700 2189, maria.tillfors@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-08-22
Sista ansökningsdag 2017-10-03

Tillbaka till lediga jobb