Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Inom forskarskolan i regionalt samhällsbyggande utlyses doktorandtjänster i historia, kulturgeografi och statsvetenskap. Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, bedriver tvärvetenskaplig forskarutbildning om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv. Forskarutbildningen organiseras i en forskarskola som tog emot sin första kull doktorander år 2009 och i år är det dags för den fjärde kullen. Forskarskolan bygger på den gemensamma utgångspunkten att det regionala samhällsbyggandet är en dimension som kan beforskas utifrån flera perspektiv och discipliner.

Inom forskarskolans ram arrangeras gemensamma forskarkurser, seminarier, internat och andra former av mötesplatser. Innehållsligt fokus ligger på empiriska teman som rör regionalt samhällsbyggande men forskarskolans verksamhet inbegriper även ett gemensamt arbete med akademiskt skrivande, metod- och teoriutveckling samt publiceringsstrategier. För mer information se CRS hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till Malin Rönnblom, biträdande föreståndare för CRS och ansvarig för forskarskolan.

Följande anställningar annonseras ut inom forskarskolans ram:

Doktorandanställning i historia REK2017/314

Doktorandanställning i kulturgeografi REK2017/312

Två doktorandanställningar i statsvetenskap REK2017/311

Doktorand i kulturgeografi

Institutionen för Geografi, medier – och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i kulturgeografi med inriktning mot turism med fokus på frågeställningar inom fältet mobilitet, digitalisering, nya medier eller planering och regional utveckling.

Kulturgeografisk forskning har bedrivits vid Karlstads universitet under närmare 40 år. Den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet tar tydligt avstamp i att analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och det rumsliga på olika geografiska skalor ur ett kritiskt förhållningssätt. Inledningsvis hade forskningen fokus på problemområden som tog utgångspunkt i lokal- och regional utveckling. Under 1980-talets senare del vidgades forskningsverksamheten till att även innefatta turism och studier av landskap. I takt med att ämnet och dess forskning utvecklats har det vid sidan av de redan etablerade forskningsområdena också nya forskningsinriktningar och temaområden vuxit fram. Idag avspeglas detta bland annat i forskning om identitet, kultur, mobilitet/migration, rumsteori, mediegeografi, planering, urbanisering samt friluftsliv. Turismforskning på institutionen bedrivs inom huvudsakliga tre tematiska områden; hållbar turism och friluftsliv, besöksnäring och regional utveckling, samt mobilitet, digitalisering och nya medier.

Ett flertal forskare och doktorander inom ämnet deltar i den starka forskarmiljön Geomedia som är en internationell unik miljö där det bedrivs forskning om mötet mellan geografi och media. GeoMedia utforskar de komplexa samspelen mellan materiella, upplevda och föreställda rum i en allt mer rör(l)ig och medierad värld. Kulturgeografisk forskning inom Geomedia studerar frågor i skärningspunkten mellan rum, flöden/rörlighet och mediatisering. En annan forskargrupp som kulturgeografer vid Karlstads universitet är aktiva inom är Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, inom vilken forskarskolan bedrivs. Som doktorand i kulturgeografi vid Karlstads universitet kommer du att delta i forskarskolan i Regionala Samhällsbyggens verksamhet där bland annat kurser och seminarier erbjuds.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser om sammanlagt 75  högskolepoäng. Forskarutbildning finansieras heltid under fyra år effektiv studietid alternativt under fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 7 kap, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kulturgeografi har den som avklarat kurser om minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi.  Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, till exempel i geografi som kan komma i fråga om specialiseringen är mot kulturgeografi.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stor vikt läggs bl.a. på den sökandes forskningsinriktning och dess relevans enligt utlysningens beskrivning och sökandes avsikt att närvara och aktivt delta i ämnets forskningsmiljö.
Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Mer information om forskarutbildning

http://www.kau.se/forskarutbildning

Mer information om forskarskolan Regionalt samhällsbyggande

http://www.kau.se/forskarskola-i-regionalt-samhallsbyggande

Ansökan

Ansökan görs via universitets webbaserade rekyteringssystem som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

  1. En synopsis (3-5 sidor) som redogör för den sökandes tilltänkta forskningsinriktning, motivering för relevansen av det valda temat för forskningsinriktningen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
  1. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på behörighet,
  1. Ett exemplar av de självständiga arbeten (uppsatser) som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kulturgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande)
  1. Referenser till två lärare som känner sökandens prestationer väl
  1. Övriga handlingar den sökande önskar åberopa (inkl. ev. övriga referenser).Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/312
Kontakt
  • Mekonnen Tesfahuney, professor, 054-700 1330
  • Malin Rönnblom, docent, föreståndare forskarskolan, 070-2797243
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-18

Tillbaka till lediga jobb