Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Inom forskarskolan i regionalt samhällsbyggande utlyses doktorandtjänster i historia, kulturgeografi och statsvetenskap. Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, bedriver tvärvetenskaplig forskarutbildning om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv. Forskarutbildningen organiseras i en forskarskola som tog emot sin första kull doktorander år 2009 och i år är det dags för den fjärde kullen. Forskarskolan bygger på den gemensamma utgångspunkten att det regionala samhällsbyggandet är en dimension som kan beforskas utifrån flera perspektiv och discipliner.

Inom forskarskolans ram arrangeras gemensamma forskarkurser, seminarier, internat och andra former av mötesplatser. Innehållsligt fokus ligger på empiriska teman som rör regionalt samhällsbyggande men forskarskolans verksamhet inbegriper även ett gemensamt arbete med akademiskt skrivande, metod- och teoriutveckling samt publiceringsstrategier. För mer information se CRS hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till Malin Rönnblom, biträdande föreståndare för CRS och ansvarig för forskarskolan.

Följande anställningar annonseras ut inom forskarskolans ram:

Doktorandanställning i historia REK2017/314

Doktorandanställning i kulturgeografi REK2017/312

Två doktorandanställningar i statsvetenskap REK2017/311

Doktorand i historia

Inom historia rekryteras en doktorand med placering vid Forskarskolan i Regionalt samhällsbyggande.
Vid KAU har ämnet historia tyngdpunkt på 1800- och 1900-talsstudier. Vi bedriver historiedidaktisk, politisk-historisk och kulturhistorisk forskning med fokus på lokal och regional nivå. För närvarande har vi pågående forskningsprojekt med utbildningshistorisk profil och behöver ytterligare förstärka den inriktningen. Vi välkomnar därför särskilt ansökningar med denna inriktning.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39 §).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i historia har den som avlagt examen i historia på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan. Stor vikt läggs också vid den sökandes avsikt att närvara i och aktivt delta i utvecklingen av forskningsmiljön. Meriterande är god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Vi förutsätter också att den sökande är beredd att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Sökande som antas har, efter överenskommelse, möjlighet att medverka i ämnets grundutbildning och lärarutbildningskurser (maximalt upp till 20 % av heltid och med motsvarande förlängning av anställningen). Därför ser vi gärna att den sökande har erfarenhet av lärarutbildning. Karlstads universitet välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång och styrka. Referenstagning och intervjuförfarande ingår. Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Mer information om forskarutbildning

http://www.kau.se/forskarutbildning

Mer information om forskarskolan Regionalt samhällsbyggande

http://www.kau.se/forskarskola-i-regionalt-samhallsbyggande

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra publikationer
 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
 • Förslag till forskningsplan minst 5, maximalt 7 sidor. Forskningsplan som skrivs på svenska skall därutöver inkludera en engelsk sammanfattning om ca 500 ord)
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgift om referenspersoner, alternativt rekommendationsbrevAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2017/314
Kontakt
 • Martin Åberg, professor, 054-700 2264, 070-738 33 42
 • Johan Samuelsson, docent, 054-700 1303, 073-257 3809
 • Malin Rönnblom, docent, föreståndare forskarskolan, 070-279 72 43
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-18

Tillbaka till lediga jobb