Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Karlstads universitet!

Beskrivning
Fakulteteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en tidsbegränsad fyraårig heltidstjänst som biträdande lektor i biologi vid Institutionen för miljö- och livsegenskaper. Under de tre första åren ska forskning ligga inom fältet vattendragsekologi med fokus på modellering av vattendragsmiljöer och miljöflöden. Forskningsgruppen Naturresurs rinnande vatten [River Ecology and Management Research Group] (NRRV), vid Institutionen för miljö- och livsegenskaper, Karlstads universitet, bedriver både grund- och tillämpad forskning i älvar, sjöar och dess omgivningar. Gruppen intresserar sig för vattendragens hållbarhet som naturresurs och arbetar med att hitta lösningar på miljöproblem som kan gynna både människa och natur. Gruppens forskning handlar om vattendragsförbindelser och effekter av vattenkraft, livsmiljöer i jord och vatten och deras förbindelser, vinterekologi i global klimatförändring, hotade arter, bevarandebiologi, och socioekologisk forskning relaterad till vattenreglering and fiske (https://www5.kau.se/en/river-ecology ; http://www.nrrv.se). Många forskningsprojekt sker i samarbete med intressenter i industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare, liksom med internationella nätverk. Gruppen utnämndes nyligen till en stark forskningsmiljö av Karlstads universitet och har tilldelats speciella medel för att utveckla sin forskningsprofil. De tre första åren av den utlysta tjänsten ska ägnas åt vattendragsmiljöer, som är ett av gruppens huvudintressen och innebär samverkan med andra gruppmedlemmar.

Arbetsuppgifter
Under de tre första åren omfattar tjänsten omkring 80% forskning och 20% undervisning. Undervisningen gäller kurser i biologi på grund- och avancerad nivå. Det huvudsakliga arbetet är dock forskning om effekter av livsmiljöförsämring, restaurering, och avrinning i fåror på bestånden av laxartade fiskar särskilt i reglerade älvar. Arbetet består i att utvärdera effekter av livsmiljö och vattendrag på fiskspridning, tillväxt och grad av förekomst med hjälp av avancerad ekologisk modellering. Tjänsteinnehavaren ska vara huvudforskare i ett nytt projekt kallat "Avancerad ekologisk modellering för prioritering av miljöflöden och livsmiljöförbättring i reglerade vattendrag" [Advanced ecological modelling for prioritizing environmental flows and habitat restoration in regulated rivers]. Projektet är ett samarbete mellan Karlstads universitet och centrala aktörer när det gäller återställande av vattendrag inklusive ett världsledande konsultföretag i modellering av vattenmiljöer DHI Sweden AB, och vattenkraftsföretagen Vattenfall AB Fortum AB, och Sydkraft AB.

Den biträdande lektorn kommer att vara del av ett starkt och motiverat forskarlag med följande uppgifter:

 • Bedriva högkvalitativ forskning och producera resultat i god tid
 • Koordinera forskningsprojekt
 • Handleda doktorander och magister-/masterstudenter
 • Sprida resultat i vetenskapliga publikationer
 • Bidra till undervisning
 • Delta i att arrangera vetenskapliga konferenser och workshops

Behörighet
Behörig till anställningen som biträdande lektor är den som har en doktorsexamen i ekologi eller närliggande områden eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Utmärkt förmåga i engelska språket i tal och skrift krävs.

Bedömningsgrunder
Vi söker en välmotiverad forskare med erfarenheter inom fiskelogi och vattendragsekologi, restaurering av vattendrag och avancerad datoranalys. Vikt läggs vid den sökandes vetenskapliga kvalifikationer inom fiskekologi, vattendragsmiljöer och ekosystem. Intresse för och kunskap i macrozoobentos är en merit. Särskild vikt läggs vid den forskningskompetens som visats i doktorsavhandling, publikationer, finansierade forskningsansökningar och andra vetenskapliga meriter. Den sökande förväntas ha väldokumenterad kompetens i experimentell design och kunskap i statistiska- och modelleringsverktyg (t ex R). Dessutom är den sociala förmågan att snabbt kunna bli del av en forskningsgrupp viktig. Erfarenhet av undervisning i biologi på universitetsnivå är meriterande.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad anställning under fyra år på heltid. De första tre åren omfattar tjänsten omkring 80% forskning och 20% andra uppgifter inom universitetet, t ex undervisning. Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Villkor för befordran till lektor
En biträdande lektor ska efter ansökan befordras till lektor om han eller hon har behörighet för en anställning som lektor (HF kap 4 § 4) och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning (HF kap 4 § 4 a). Vid tidpunkten för befordran till lektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

För tillsvidareanställning vid Karlstads universitet krävs i normalfallet goda kunskaper i både svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap. samt Karlstads universitets anställningsordning.

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger, liksom att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Karlstads universitet värnar om jämställdhet och lika möjligheter.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

 • personligt brev
 • meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad.  
Ange ref. nr REK2018/32.

Sista ansökningsdag 2018-03-31.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

 

   Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/32
Kontakt
 • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
 • John Piccolo, universitetslektor, 054-700 1402
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-02-28
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb