Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning 
Forskning inom området hälsa bedrivs idag inom flera ämnen vid universitetets båda fakulteter. Den utlysta doktorandanställningen med avslutning doktorsexamen i omvårdnad kommer att vara knuten till den tvärvetenskapliga miljön Forskarskola Hälsa. Inom ämnet omvårdnad pågår forskning inom fyra forskningsområden: Vårdkvalitet och Patientsäkerhet, Etik och Värdighet, Lärande och Kompetensutveckling samt Hälsa och Prevention. Forskningen omfattar såväl teori- och metodutveckling som interventioner och implementering av forskningsresultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Forskningen utgår från patienters, närståendes/familjers, vårdpersonals och studenters perspektiv. Forskningen genomförs i samverkan med aktörer inom olika ämnen och organisationer.

En doktorandtjänst med avslutning doktorsexamen utlyses till ett forskningsprojekt inom ramen för forskningsområdet Vårdkvalitet och Patientsäkerhet. Inom ramen för doktorandprojektet avses att ta fram ett digitalt verktyg för personcentrerad vård där initiativet för vården förs närmare patienten, samt utvärdera verktyget ur ett patientcentrerat och personalorienterat perspektiv. Datasäkerhet och personlig integritet kommer att också att beaktas.  Doktorandtjänsten omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Behörighet och antagning 
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap). 

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen 6 kap).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i omvårdnad har den som avlagt examen i omvårdnad på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet omvårdnad om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den formella behörigheten, liksom på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inklusive kvalitet på examensarbete på avancerad nivå. Dessutom bedöms bifogad forskningsplan, svenska och engelska språkfärdigheter, samt den sökandes avsikt att närvara och delta aktivt i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Villkor 
Anställningen som doktorand som avslutas med doktorsexamen omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering. Tillträde sker våren 2018. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan 
Ansökan görs digitalt via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork där bilagor kan laddas upp. Ansökan ska innehålla följande:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av examensarbete och ev andra publikationer
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för forskarstudier inom området.
  • Uppgift om referenspersoner
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Forskningsplan, omfattande cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (på cirka 300 ord). Forskningsplanen ska vara relaterad till digital välfärd/e-hälsa. I planen ska inkluderas en översiktlig litteratursammanställning över befintlig forskning inom området.

De underlag som inte kan skickas i digital form, exempelvis böcker, kan skickas till följande adress: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 651 88 Karlstad (att. Åsa Ivansson). Ange referensnummer REK2018/48.

Mer information om forskarutbildning finns på universitetets hemsida: http://www.kau.se/forskarutbildning

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2018
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/48
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, prefekt, helene@kau.se, 054-700 25 37
  • Mona Persenius, projektansvarig, , mona.persenius@kau.se, 054-700 22 91
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-04-17
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tillbaka till lediga jobb