Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Utlysningen är kopplad till Akademin för smart specialisering på Karlstads universitet https://www.kau.se/samverkan/samverkan-pa-universitetet/goda-exempel/akademin-smart-specialisering , här med fokus på skoglig bioekonomi. Tjänsten som postdoktor är knuten till Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS) https://www.kau.se/crs/. CRS är en tvärvetenskaplig centrumbildning som forskar om samhälleliga förändringsprocesser i ett regionalt perspektiv. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och forskningskommunikation i samverkan med miljöer på Karlstads universitet, vid andra lärosäten och institutioner nationellt och internationellt. Postdocen är direkt kopplad till redan avslutade och pågående satsningar och projekt på CRS med fokus på forskning om skoglig bioekonomi, t.ex. ”Omställning till en ansvarsfull skoglig bioekonomi”, Nätverksprojektet BioWiseTrans, Paper Province 2.0 och Interregprojektet Innovation för grön omställning i skogen - InGO-skog. Mer information om projekten finns här: https://www.kau.se/crs/forskning/projekt

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta tillsammans med projektledaren, och i samverkan med andra forskare verksamma inom angränsande projekt om skoglig bioekonomi (se ovan nämnda projekt). Grundläggande frågeställningar har arbetats fram i den första fasen av projektet ”Omställning till en hållbar skoglig bioekonomi” och i samverkan med aktörer inom nätverket BioWiseTrans. Syftet är bidra med ökad kunskap om smart specialisering, regionala innovationssystem och omställning till en hållbar bioekonomi. Detta kommer att ske genom en internationell jämförande studie i tre till fyra regioner i Europa inom ramen för kontakter inom ovan nämnda nätverk. Resultaten kommer att ligga till grund för såväl policybriefs som vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.

Utöver din egen forskning i angiven riktning kommer du att bidra till att utveckla internationella kontakter av relevans för fältet, arbeta med forskningsansökningar samt publicera dig populärvetenskapligt och i vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas också att delta aktivt i det dagliga utvecklingsarbetet inom CRS samt i aktiviteter i angränsande projekt såsom nätverket BioWiseTrans.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen i för projektet relevant ämne. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Som postdoktor kan du vara disputerad i kulturgeografi/ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, statsvetenskap, miljövetenskap, sociologi eller liknande. Det avgörande är att du har erfarenhet av forskning inom något eller några av fälten regionala innovationssystem, smart specialisering, omställningsprocesser och hållbar utveckling, bioekonomi och/eller cirkulär ekonomi.

Bedömningsgrunder
Då projektet bedrivs i samverkan med såväl andra forskare som aktörer från regionala innovationssystem är det av särskild vikt att du har dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt.

Av stor vikt är att du har god initiativförmåga, och att du har erfarenhet från mångvetenskapliga miljöer.

Då forskningen har formen av en internationellt jämförande studie, fäster vi stor vikt vid att du har god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.

Därtill tillmäts erfarenhet av deltagande i internationella forskningsprojekt och/eller ett internationellt nätverk vikt vid bedömningen.

Villkor
Anställning som postdoktor avser arbete på heltid i normalfallet två år med start den 1:a januari 2019, eller enligt överenskommelse. Anställningen innebär 100 % forskningstid.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller näraliggande ämnesområde vid Karlstads universitet.

Anställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut om finansiering tas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Fullständig ansökan ska ha inkommit senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev som beskriver sökandens kvalifikationer och forskningsintressen i relation till anställningens innehåll inklusive forskningsplaner för de två kommande två åren i relation till ovan efterfrågade teman inom forskningsprojektet (2-3 sidor).
 • Meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, etc.
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga dokument och handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad.

Ange ref.nr: REK2018/146

Sista ansökningsdag: 2018-08-31

Intervjuer är planerade att genomföras sista veckan i september 2018.

Kontakt:

Ida Grundel, lektor i kulturgeografi
Tel: 0046 (0)54 700 2212
E-post: ida.grundel@kau.se

Vid frågor om hur det är att vara postdoktor inom CRS kan du kontakta Silke Reeploeg
E-post: silke.reeplog@kau.se

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/146
Kontakt
 • Ida Grundel, universitetslektor, 054-700 2212
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-06-15
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till lediga jobb