Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap /

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Karlstads universitet söker, en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik med anställning vid Institutionen för pedagogiska studier och med anknytning till Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL). Vi ser gärna sökande med en inriktning mot språk- eller litteraturundervisning för yngre barn i sitt doktorandprojekt.

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Sökande som redan har en licentiatexamen inom aktuellt område kan tillgodoräknas två års studier, vilket innebär att anställningen och studierna motsvarar två års heltidsstudier.

Som doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnets inre arbete och kunna påta dig t.ex. administrations- och/eller undervisningsuppgifter. Du förväntas också bidra aktivt i den ämnesdidaktiska forskarmiljön vid ämnet och inom Centrum för språk- och litteraturdidaktik.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen. Vi ser gärna att den sökande har tjänstgjort som lärare i skolan.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Övrigt

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Vi ser gärna att du tillträder anställningen så snart som möjligt dock senast 2018-11-01.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik görs senast 2018-08-06 via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan skall innehålla följande handlingar: 

1. Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg och examensbevis etc.

2. Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter av relevans för tjänsten och sina forskningsintressen.

3. Förslag till forskningsplan (4–5 sidor).

4. Kopior av uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.

5. Övriga handlingar som sökande önskar åberopa.

6. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt dock senast 2018-11-01
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/168
Kontakt
  • Christina Olin-Scheller , professor, 054–7001689
  • Andrea Schalley, professor, 054-7002061
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-06-28
Sista ansökningsdag 2018-08-06

Tillbaka till lediga jobb