Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid Institutionen för sociala och psykologiska studier erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom genusvetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Vid institutionen bedrivs forskarutbildning i psykologi, sociologi och socialt arbete.

Vi söker en doktorand med avslutning licentiatexamen som har intresse av att utveckla forskning inom området psykologi. Fokus är på ångest generellt och social ångest mer specifikt utifrån både ett kliniskt perspektiv och ett utvecklingsperspektiv. Social ångest är vanligt förekommande och rädsla att prata inför publik är den vanligaste rädslan en person med social ångest har. En person har dock sällan enbart ett problem utan samsjuklig problematik är snarare regel än undantag både i kliniska populationer och i den generella populationen. Därav så behövs det forskning som fokuserar på att undersöka de mekanismer som är kopplade till både utveckling av och kvarhållande av samsjuklig problematik. Specifikt ligger fokus i denna anställning på ångest och/eller på samsjuklighet mellan ångest och annan problematik som t ex sömnproblem, smärta, depression och kognitiv nedsättning.

Utbildningen

Antagningen avser utbildning på forskarnivå som avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid, och utbildningsstart är tidig vår 2019.

Anställning

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. En ansökan om doktorandanställning gäller också som anmälan till antagning till utbildning. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, forskning eller administration med högst 20 procent av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid.

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet:

-har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen:

-har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

-har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

-inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen görs utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har gett in. Egna forskningserfarenheter inom klinisk psykologi eller utvecklingspsykologi är meriterande. Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i engelska vilket behövs för att klara forskarutbildningen.

Ansökan:

Sker elektroniskt och ska bestå av:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis
  • En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsområdet
  • En forskningsplan (max 5 sidor) över det tilltänkta forskningsområdet (teoretisk ram, syfte och frågeställningar samt metod)
  • Åberopade C-, D- och masteruppsatser
  • Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

Information på webben

Information om antagningsregler, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2019
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/187
Kontakt
  • Maria Tillfors, professor, 054-700 2189
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-10-09
Sista ansökningsdag 2018-11-06

Tillbaka till lediga jobb