Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem. Ett stort antal företagsekonomiska forskare och doktorander är knutna till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. Forskningen är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteorganisationers utmaningar.

Det föreslagna doktorandprojektet ligger inom området innovationsstyrning (Management of innovation) med fokus på idéutveckling och tjänsteinnovationer. Gränserna mellan produkt- och tjänsteinnovation har delvis suddats ut eftersom fokus istället ligger på tjänsters och produkters värdeskapande vid användning. Tjänsteinnovationer har härmed även kommit att innefatta innovation av t.ex. affärsmodeller, processer och upplevelser. I föreliggande doktorandprojekt avser vi fokusera på styrning av idé- och tjänsteutveckling; inkluderande om/hur ICT-baserade metoder skulle kunna användas för att facilitera utvecklingen av nya tjänsteidéer. Det föreslagna projektet förväntas bidra med ny kunskap gällande organisatoriska hinder och möjliggörare för vilket i sin tur ge upphov till riktlinjer och policys för hur dessa processer bör utformas.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse.

Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är mycket meriterande. Sökanden måste behärska svenska då, bland annat, datainsamling kommer ske i form av intervjuer och genomföras på svenska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade C-, D- och E- uppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/216
Kontakt
  • Peter Magnusson, professor, peter.magnusson@kau.se, 054-700 2132
  • Per Kristensson, professor, föreståndare CTF, 054- 700 2128, 0709-740860
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-10-05
Sista ansökningsdag 2018-10-26

Tillbaka till lediga jobb