Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet och centrumbildningen UBB - Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom söker en doktorand i pedagogiskt arbete. Doktorandens forskningsprojekt ska vara inriktat mot förskolans verksamhet och knyta an till UBBs forskningsprogram (www.kau.se/UBB) .

UBBs forskningsprogram har fokus på olika aspekter av demokratifostran, dels mot bakgrund av antidemokratiska strömningar i samhället, dels mot bakgrund av ett förandrat demografiskt landskap i Sverige där många nyanlända barn och familjer finns inom forskolans verksamhet. UBBs forskning syftar till att belysa hur demokratifostran kommer till uttryck i de konkreta utbildningsverksamheter där barn finns påverkas och förändras samt skapa en vidgad förståelse för barns livs- och utbildningsvillkor. UBBs strävan är att formulera nya kunskaper om barn, barndom och utbildning som kan tillföras det didaktiska fältet.

Anställningen

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Sökande som redan har en licentiatexamen inom aktuellt område kan tillgodoräknas två års studier, vilket innebär att anställningen och studierna motsvarar två års heltidsstudier.
Som doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans verksamhet bör du ha förmåga att arbeta självstandigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnets inre arbete och kunna påta dig t. ex. administrations- och/ eller undervisningsuppgifter. Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats och förväntas också aktivt bidra i doktorandgruppen, UBBs forskningsmiljö liksom forskningsmiljön i pedagogiskt arbete.

Behörighet

For att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller att man i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör for sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Det är meriterande för anställningen att ha erfarenhet av arbete som förskollärare eller lärare inom förskollärarutbildningen. Övriga meriter är tidigare erfarenheter av arbete/ forskning med fokus på demokratifostran. Forskarmiljön i pedagogiskt arbete består i dagsläget främst av kvinnor, varför vi gärna ser manliga sökanden.

Övrigt

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Vi ser gärna att du tillträder anställningen den 1 januari 2019 eller så snart som möjligt därefter.

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans verksamhet görs senast 2018-11-21 via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan.
Ansökan skall innehålla följande handlingar:

1.    Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg och examensbevis etc.
2.    Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter av   relevans för tjänsten och sina forskningsintressen.
3.    Förslag till forskningsplan (3-4 sidor).
4.    Kopior av uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.
5.    Övriga handlingar som sökande önskar åberopa.
6.    Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/232
Kontakt
  • Annika Löfdahl Hultman, professor, 054-7001612
  • Katarina Ribaeus, lektor, 054-7001921
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-10-31
Sista ansökningsdag 2018-11-21

Tillbaka till lediga jobb